Algemene voorwaarden Hondenschool Sirius

A. Algemeen

 1. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier en het betalen van het cursusgeld verklaard de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden van Hondenschool Sirius.
 2. Alle tussen Hondenschool Sirius en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 3. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 4. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool. Bij inschrijving dient de cursist het entingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Tevens dient de cursist een W.A. verzekering te hebben.
 5. Indien de cursist minderjarig is dient de ouder c.q.verzorger mede de inschrijving te ondertekenen.
 6. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 7. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

B. Cursus

 1. Vakanties en feestdagen worden zoveel mogelijk tijdig opgenomen in de planning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld contant of per bank te voldoen voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven kan de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zullen met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) worden ingehaald.
 9. De Martin Gaus Hondenscholen hechten veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken – uiteraard binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee.

C. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
 3. Honden, die een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest).
 4. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 5. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 6. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 7. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 8. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 9. Als er op het eigen terrein van het opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 10. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.

D. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Sirius.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenschool Sirius
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Sirius voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.